รายการหลัก

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ระดับชั้น G.1 , G.2 , G.3 , G.4 , G.5 , G.6  
โรคมือ เท้า ปาก คืออะไร  
เรื่อง แจ้งกำหนดการ  
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2557   ระดับชั้นอนุบาล ( K.1 , K.2 , K.3 ) update 30-4-57  
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2557   ระดับชั้นประถมศึกษา ( G.1 , G.2 , G.3 , G.4 , G.5 , G.6 ) update 30-4-57  
5 ปี แห่งความมุ่งมั่น สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ  
มอบเกียรติบัตร โรงเรียนเอกบูรพา วิเทศศึกษา มีผลการสอบ O - NET ปีการศึกษา 2553 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ มากกว่าร้อยละ 50   
โรงเรียน เอกบูรพา วิเทศศึกษา ได้ผ่านการตรวจประเมินด้านสุขาภิบาลอาหาร    
โรงเรียน เอกบูรพา วิเทศศึกษา ได้รับรองมาตรฐาน อาคาร Q    
เอกบูรพา รับมือ ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009    
ยุงร้ายกว่าเสือ !!! เอกบูรพา ทำอย่างไร    

 

  EK 29/ 2557 เรื่อง การรับนักเรียนอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2558
  EK 28/ 2557 เรื่อง อุปกรณ์เครื่องดนตรี  
  EK 26/ 2557 เรื่อง การทำบัตรประจำตัวนักเรียน
  EK 25/ 2557 เรื่อง การปรับข้อมูลนักเรียน
  EK 24/ 2557 เรื่อง การจัดกิจกรรมเสริมหลังเลิกเรียน ( K.1- K.3 ) , ( G.1 - G.6)  
  EK 7 / 2557 เรื่อง การสมัครเข้าเรียนต่อ ชั้น G.1 ปีการศึกษา 2557 
  EK 52 / 2556 เรื่อง งดการวัดไข้