รายการหลัก

 


รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2557   ระดับชั้นอนุบาล ( K.1 , K.2 , K.3 )

รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2557   ระดับชั้นประถมศึกษา ( G.1 , G.2 , G.3 , G.4 , G.5 , G.6 )โรงเรียน เอกบูรพา วิเทศศึกษา ได้ผ่านการตรวจประเมินด้านสุขาภิบาลอาหาร  

โรงเรียน เอกบูรพา วิเทศศึกษา ได้รับรองมาตรฐาน อาคาร Q  

5 ปี แห่งความมุ่งมั่น สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ

มอบ เกียรติบัตร โรงเรียน เอกบูรพา วิเทศศึกษา มีผลการสอบ O - NET ปีการศึกษา 2553 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ มากกว่าร้อยละ 50 

เอกบูรพา รับมือ ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009  

ยุงร้ายกว่าเสือ !!! เอกบูรพา ทำอย่างไร  

 

  EK 23/ 2557 เรื่อง ขออนุญาตนำนักเรียนศึกษานอกสถานที่ ณ สวนสัตว์ดุสิต (เขาดินวนา)(G.1)  
  EK 21/ 2557 เรื่อง ขออนุญาตนำนักเรียนศึกษานอกสถานที่ ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล บางแสน(G.2-3)  
  EK 20 / 2557 เรื่อง ขออนุญาตนำนักเรียนศึกษานอกสถานที่ ณ Safari World (K.2)  
  EK 19/ 2557 เรื่อง ขออนุญาตนำนักเรียนศึกษานอกสถานที่ ณ เมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ(G .4-6 ) 
  EK 18/ 2557 เรื่อง ขออนุญาตนำนักเรียนศึกษานอกสถานที่ ณ Safari World (K.3)  
  EK 17/ 2557 เรื่อง แจ้งวันหยุดเรียนช่วง Summer  
  EK 14 / 2557 เรื่อง กิจกรรมการเรียนภาคฤดูร้อน  
  EK 11 / 2557 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ ( กำหนดการต่าง ๆ ) 
  EK 7 / 2557 เรื่อง การสมัครเข้าเรียนต่อ ชั้น G.1 ปีการศึกษา 2557 
  EK 5 / 2557 เรื่อง เตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET 
  EK 2 / 2557 เรื่อง ขออนุญาตนำนักเรียนศึกษานอกสถานที่ G.1 ( Fashion Island ) 
  EK 61 / 2556 เรื่อง การเรียนต่อชั้น G.1 ปีการศึกษา 2557  
  EK 59 / 2556 เรื่อง กำหนดชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ครั้งที่ 3
  EK 57 / 2556 เรื่อง ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าค่าย G.4 ( โรงเรียน เอกบูรพา วิเทศศึกษา)
  EK 56 / 2556 เรื่อง ขออนุญาตนำนักเรียนศึกษานอกสถานที่ G.3 ( ท้องฟ้าจำลอง )
  EK 55 / 2556 เรื่อง ขออนุญาตนำนักเรียนศึกษานอกสถานที่ G.6 ( อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ )
  EK 54 / 2556 เรื่อง ขออนุญาตนำนักเรียนศึกษานอกสถานที่ G.5 ( โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก )
  EK 52 / 2556 เรื่อง งดการวัดไข้
  EK 51 / 2556 เรื่อง การจัดกิจกรรมเสริมหลังเลิกเรียน ( ระดับอนุบาล )
  EK 51 / 2556 เรื่อง การจัดกิจกรรมเสริมหลังเลิกเรียน ( ระดับประถม )
  EK 34 / 2556 เรื่อง การรับนักเรียนอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2557