รายการหลัก
 

 

HomeWork G.2

 

ประจำวันที่วันที่ 21- 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

 
วันจันทร์ / Monday
วิชา / Subject   Date Due
ภาษาไทย
-คัดลายมือในหนังสือ คัดไทยหน้า ๘
-อ่านการอ่านเพื่อชีวิตที่ดีกว่าเรื่องที่ ๒๒
๒๑ ก.ค. ๕๗ ๒๒ ก.ค.๕๗
คณิตศาสตร์      
 
วันอังคาร / Tuesday
วิชา / Subject เนื้อหา / Content Date Due
English
( F.T.)
     
English
( T.T.)
New   Express  English  Book 2 หน้า 62 22 July 2014 23 July 2014
สังคมศึกษา

- ทำแบบทดสอบเก็บคะแนน เรื่อง รายได้ รายจ่าย และการออม ข้อ 1-10

22 ก.ค. 57 23 ก.ค. 57
ประว้ติศาสตร์      
 
วันพุธ / Wednesday
วิชา / Subject เนื้อหา / Content Date Due
ภาษาไทย -หาคำมาตรา กน ๑๐ คำ ลงในสมุด
-อ่านการอ่านเพื่อชีวิตที่ดีกว่าเรื่องที่ ๒๓
๒๓ ก.ค. ๕๗ ๒๔ ก.ค. ๕๗
คณิตศาสตร์      
 
วันพฤหัสบดี / Thursday
วิชา / Subject เนื้อหา / Content Date Due
English
( F.T.)
     
English
( T.T.)
New   Express  English  Book 2 หน้า 73 24 July 2014 25 July 2014
สังคมศึกษา      
ประวัติศาสตร์      
วิทยาศาสตร์      
 
วันศุกร์ / Friday
วิชา / Subject เนื้อหา / Content Date Due
ภาษาไทย -ทำใบงานเรื่องมาตรา กน
-อ่านการอ่านเพื่อชีวิตที่ดีกว่าเรื่องที่ ๒๔
๒๕ ก.ค. ๕๗ ๒๘ ก.ค. ๕๗
คณิตศาสตร์      
วิทยาศาสตร์