รายการหลัก
 

 

HomeWork G.2

 

ประจำวันที่วันที่ 28 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม พ.ศ. 2557

 
วันจันทร์ / Monday
วิชา / Subject   Date Due
ภาษาไทย
-คัดลายมือในหนังสือ คัดไทยหน้า ๙
-อ่านการอ่านเพื่อชีวิตที่ดีกว่าเรื่องที่ ๒๕
๒๘ ก.ค. ๕๗ ๒๙ ก.ค. ๕๗
คณิตศาสตร์      
 
วันอังคาร / Tuesday
วิชา / Subject เนื้อหา / Content Date Due
English
( F.T.)
English
Please complete the worksheet.
29 July 2014 30 July 2014
English
( T.T.)
New   Express  English  Book 2 หน้า 77 29 July 2014 30 July 2014
สังคมศึกษา

- ทำแบบทดสอบเก็บคะแนน เรื่อง การซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ ข้อ 1-10

29 ก.ค. 57 30 ก.ค. 57
ประว้ติศาสตร์      
 
วันพุธ / Wednesday
วิชา / Subject เนื้อหา / Content Date Due
ภาษาไทย -หาคำมาตรา กบ ๑๐ คำ ลงในสมุด
-อ่านการอ่านเพื่อชีวิตที่ดีกว่าเรื่องที่ ๒๖
๓๐ ก.ค. ๕๗ ๓๑ ก.ค. ๕๗
คณิตศาสตร์      
 
วันพฤหัสบดี / Thursday
วิชา / Subject เนื้อหา / Content Date Due
English
( F.T.)

Maths:Please complete the worksheet.

31 July 2014 1 Aug 2014
English
( T.T.)
New   Express  English  Book 2 หน้า 79 31 July 2014 1 Aug 2014
สังคมศึกษา      
ประวัติศาสตร์      
วิทยาศาสตร์      
 
วันศุกร์ / Friday
วิชา / Subject เนื้อหา / Content Date Due
ภาษาไทย      
คณิตศาสตร์      
วิทยาศาสตร์ - อ่านหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ตัวเรา
1 ส.ค. 57 4 ส.ค. 57