รายการหลัก
 

 

HomeWork G.2

 

ประจำวันที่วันที่ 1 - 5 กันยายน พ.ศ. 2557

 
วันจันทร์ / Monday
วิชา / Subject   Date Due
ภาษาไทย

-คัดบทอาขยานเรื่อง  “กาดำ”
-ท่องบทอาขยานเรื่อง  “กาดำ”

๑ ก.ย. ๕๗ ๒ ก.ย. ๕๗
คณิตศาสตร์   ๑ ก.ย. ๕๗ ๒ ก.ย. ๕๗
 
วันอังคาร / Tuesday
วิชา / Subject เนื้อหา / Content Date Due
English
( F.T.)
Please complete the homework sheet. 2 Sep 2014 3 Sep 2014
English
( T.T.)
New   Express  English  Book 2 หน้า 103 2 Sep 2014 3 Sep 2014
สังคมศึกษา

-ทำแบบพัฒนาทักษะชุดที่ 12 เรื่อง สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางสังคม

2 ก.ย. 57 3 ก.ย. 57
ประว้ติศาสตร์      
 
วันพุธ / Wednesday
วิชา / Subject เนื้อหา / Content Date Due
ภาษาไทย

-อ่านการอ่านเพื่อชีวิตที่ดีกว่าเรื่องที่  ๓๘
-คัดลายมือในหนังสือ คัดไทยหน้า  ๑๓

๓ ก.ย. ๕๗ ๔ ก.ย. ๕๗
คณิตศาสตร์   ๓ ก.ย. ๕๗ ๔ ก.ย. ๕๗
 
วันพฤหัสบดี / Thursday
วิชา / Subject เนื้อหา / Content Date Due
English
( F.T.)
Please complete the homework sheet. 4 Sep 2014 5 Sep 2014
English
( T.T.)
New   Express  English  Book 2 หน้า 105 4 Sep 2014 5 Sep 2014
สังคมศึกษา      
ประวัติศาสตร์      
วิทยาศาสตร์      
 
วันศุกร์ / Friday
วิชา / Subject เนื้อหา / Content Date Due
ภาษาไทย

-ทำใบงานการจับใจความและแสดงความคิดเห็น
-อ่านหนังสือ “หลักภาษาไทย” หน้า ๑๘๔

๕ ก.ย. ๕๗ ๘ ก.ย. ๕๗
คณิตศาสตร์      
วิทยาศาสตร์ - อ่านหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง วัตถุรอบตัวเรา
- ใบงานเรื่อง วัตถุรอบตัวเรา
5 ก.ย. 57 8 ก.ย. 57