รายการหลัก
 

 

HomeWork G.2

 

ประจำวันที่วันที่ 18 - 22 สิงหาคม พ.ศ. 2557

 
วันจันทร์ / Monday
วิชา / Subject   Date Due
ภาษาไทย
     
คณิตศาสตร์      
 
วันอังคาร / Tuesday
วิชา / Subject เนื้อหา / Content Date Due
English
( F.T.)
     
English
( T.T.)
New   Express  English  Book 2 หน้า 86    
สังคมศึกษา

-ทำแบบพัฒนาทักษะชุดที่ 10 เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์

19 ส.ค. 57 20 ส.ค. 57
ประว้ติศาสตร์      
 
วันพุธ / Wednesday
วิชา / Subject เนื้อหา / Content Date Due
ภาษาไทย      
คณิตศาสตร์      
 
วันพฤหัสบดี / Thursday
วิชา / Subject เนื้อหา / Content Date Due
English
( F.T.)
     
English
( T.T.)
New   Express  English  Book 2 หน้า 87    
สังคมศึกษา      
ประวัติศาสตร์      
วิทยาศาสตร์      
 
วันศุกร์ / Friday
วิชา / Subject เนื้อหา / Content Date Due
ภาษาไทย      
คณิตศาสตร์      
วิทยาศาสตร์ - อ่านหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ตัวเรา
- ใบงานเรื่อง ตัวเรา
22 ส.ค. 57 25 ส.ค. 57