โรงเรียน เอกบูรพา วิเทศศึกษา

รวมภาพกิจกรรม

 • Thai Culture Day

  ประเทศไทยมีเอกลักษณ์ประจำชาติที่แตกต่างจากประเทศอื่น เช่น ธงชาติไทย เพลงชาติไทย ภาษาไทย นอกจากนี้ยังมีมารยาทไทยที่งดงาม เช่น การไหว้ คนไทยทุกคนจึงควรภูมิใจในเอกลักษณ์ของชาติไทย

  อ่านเพิ่มเติม
 • My Community

  ชุมชน คือ สถานที่ ซึ่งมีกลุ่มคนอยู่รวมกัน และสมาชิกทุกคนให้ความสนใจในเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนนั้นร่วมกัน ในชุมชนมีสถานที่สำคัญหลายแห่ง เช่น โรงเรียน, วัด, โรงพยาบาล, สถานีตำรวจ, ตลาด เพื่ออำนวยความสะดวก และดูแลความปลอดภัยให้แก่คนในชุมชน

  อ่านเพิ่มเติม
 • Nature Day

  ต้นไม้ เป็นสิ่งมีชีวิต ที่มีหลายชนิด ต้นไม้ยังให้ประโยชน์หลายๆอย่าง เช่น ต้นไม้ ให้ร่มเงา, ทำให้อากาศสดชื่น บริสุทธิ์ และดอกไม้จะใช้ประดับตกแต่ง ให้ความสวยงาม, กลิ่นหอม, ใช้ทำอาหาร เด็กๆ ต้องช่วยกันดูแล ไม่เด็ดหรือทำลายต้นไม้ และดอกไม้

  อ่านเพิ่มเติม
 • Candle Making Day

  วันอาสาฬหบูชา เป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์ครั้งแรกในโลก คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์
  วันเข้าพรรษา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ที่พระสงฆ์จะพักประจำอยู่ที่ใดที่หนึ่ง ตลอดฤดูฝนเป็นเวลา 3 เดือน
  เด็กๆ ควรมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น การทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ฟังธรรม
  เวียนเทียนที่วัด

  อ่านเพิ่มเติม
 • Amazing Thailand

  ประเทศเพื่อนบ้านที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศไทย ได้แก่ ประเทศพม่า, ลาว, กัมพูชา และมาเลเซีย
  Friday Activity จัดกิจกรรม “Amazing Thailand” เพื่อให้นักเรียน เรียนรู้เกี่ยวกับภาษา และวัฒนธรรมของแต่ละภาคในประเทศไทย สอดแทรกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ผ่านการทำกิจกรรม

  อ่านเพิ่มเติม
 • Milk Day

  นม เป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง อุดมไปด้วยสารอาหารครบทุกหมู่ทั้ง โปรตีน วิตามิน เกลือแร่ คาร์โบไฮเดรต และไขมัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำตาลนมหรือแล็กโทส (lactose) และโปรตีนที่เรียกว่า เคซีน (casein) ซึ่งจะพบได้ในธรรมชาติคือในนมหรือน้ำนมเท่านั้น นมจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาร่างกายและสมองของเด็ก

  อ่านเพิ่มเติม
 • Safety Day

  อุบัติเหตุ คือ สิ่งที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดคิด และไม่รู้ล่วงหน้า เช่น ตกบันได, หกล้ม, ไฟฟ้าดูด เป็นต้น เราสามารถป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุได้ โดยการทำสิ่งต่างๆ ด้วยความระมัดระวัง และไม่ประมาท

  อ่านเพิ่มเติม
 • Superhero

  เด็กแต่ละช่วงวัย มีความสามารถในการทำสิ่งต่างๆได้มากน้อยต่างกัน ขึ้นอยู่กับพัฒนาการตามวัย และการได้ฝึกฝนทดลองทำสิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง ผู้ปกครอง และครูควรเปิดโอกาสให้เด็กได้ทำสิ่งต่างๆ ตามความต้องการ ให้เด็กปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน และกิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเอง เพื่อให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจ

  อ่านเพิ่มเติม

  Information

  ปิดหน้าต่าง