โรงเรียน เอกบูรพา วิเทศศึกษา

  • Family Day

  • เนื้อหา ครอบครัว คือ กลุ่มบุคคลที่อยู่ร่วมกันด้วยความรักและความผูกพัน สมาชิกในครอบครัวจะประกอบด้วย พ่อ แม่ ลูก และในบางครอบครัวจะมี ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้า อา พี่ น้อง อยู่ในครอบครัวด้วย ดังนั้นสมาชิกทุกคนในครอบครัวจะต้องช่วยเหลือ ดูแล ให้ความรัก ความอบอุ่น ความห่วงใยแก่กันและกัน รวมทั้งต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ได้ตกลงร่วมกันไว้
    Friday Activity ในวันศุกร์ ที่ 14 ส.ค. 58 ฝ่ายอนุบาลมีกำหนด จัดกิจกรรม “Family Day” เพื่อให้นักเรียน เรียนรู้เกี่ยวกับสมาชิก ในครอบครัว การปฏิบัติตนต่อสมาชิกในครอบครัว และคำศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรม

ย้อนกลับ

Information

ปิดหน้าต่าง