โรงเรียน เอกบูรพา วิเทศศึกษา

  • Communication & Transportation Day

  • การสื่อสาร หมายถึง การถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก ความต้องการ จากฝ่ายหนึ่งไปสู่อีกฝ่ายหนึ่ง โดยผ่านทางเครื่องมือ
    ที่ช่วยในการสื่อสาร เช่น วิทยุ จดหมาย โทรศัพท์ โทรทัศน์ เป็นต้น
    การคมนาคม หมายถึง การเดินทางจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ การคมนาคมทางบก, ทางน้ำ และทางอากาศ เราควรปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม และมีมารยาทในการเดินทางเพื่อความปลอดภัยของตนเอง
    Friday Activity ในวันศุกร์ ที่ 18 ก.ย.58 ฝ่ายอนุบาลมีกำหนด
    จัดกิจกรรม “Communication & Transportation Day” เพื่อให้นักเรียน เรียนรู้เกี่ยวกับการสื่อสาร, การคมนาคมประเภทต่างๆ และคำศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรม

ย้อนกลับ

Information

ปิดหน้าต่าง