โรงเรียน เอกบูรพา วิเทศศึกษา

  • Superhero 59

  • เด็กแต่ละช่วงวัย มีความสามารถในการทำสิ่งต่างๆได้มากน้อยต่างกัน ขึ้นอยู่กับพัฒนาการตามวัย และการได้ฝึกฝนทดลองทำสิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง
    ผู้ปกครอง และครูควรเปิดโอกาสให้เด็กได้ทำสิ่งต่างๆ ตามความต้องการ ให้เด็กปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน และกิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเอง เพื่อให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจ
    Friday Activity จัดกิจกรรม “Superhero” เพื่อให้นักเรียนได้ทดลองปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเอง, ทดสอบสมรรถภาพในการทำงานของกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ของร่างกาย และเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

ย้อนกลับ

Information

ปิดหน้าต่าง