ARMY DAY

ARMY DAY

กิจกรรม  “ Army Day ”  เพื่อให้นักเรียน เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ กองทัพไทย, ฝึกระเบียบวินัย และทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ผ่านฐานกิจกรรมที่สนุกสนาน และได้ปฏิบัติจริง

 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart