admin

Science Day

กิจกรรม  “Science  Day 1” เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ผ่านกิจกรรมการทดลอง

รายละเอียดเนื้อหาการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 / 2563

รายละเอียดเนื้อหาการสอบกลางภาค 1 / 2563 ระดับชั้นอนุบาล K.1 K.2 K.3   ระดับชั้นประถมศึกษา G.1 G.2 G.3 G.4 G.5 G.6

โรงเรียน เอกบูรพา วิเทศศึกษา ผ่านการประเมินมาตรการป้องกัน COVID 19

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เจ้าหน้าที่ จากกระทรวงสาธารณสุข เจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่ทหาร เจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่เทศกิจ ได้มาตรวจ ม…

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart