กิจกรรม

ARMY DAY

กิจกรรม  “ Army Day ”  เพื่อให้นักเรียน เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ กองทัพไทย, ฝึกระเบียบวินัย และทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ผ่านฐานกิจกรรมที่สนุกสนา…

Thai Game Day

กิจกรรม  “ Thai Game Day ”  เพื่อให้นักเรียน เรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนเป็นเพื่อนที่ดี, การทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อน และคำศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมกา…

Christmas Day

กิจกรรม  “ Christmas Day ”  เพื่อให้นักเรียน เรียนรู้เกี่ยวกับสภาพอากาศ  การปฏิบัติตนในฤดูหนาว  กิจกรรมที่ทำในวันคริสต์มาส และคำศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านการ…

นักเรียน G.3 ทัศนศึกษา ณ แหล่งการเรียนรู้ รร.เอกบูรพา วิเทศศึกษา จ.พระนครศรีอยุธยา

นักเรียน G.3 ทัศนศึกษา ณ แหล่งการเรียนรู้ รร.เอกบูรพา วิเทศศึกษา จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของอาชีพชาวนา ร…

นักเรียน G.5 เข้าค่ายพักแรม ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ณ อุทานแห่งชาติเขาใหญ่ โดยนักเรียนระดับชั้น G.5  มีจุดเน้นที่ฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี และสานสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart