กิจกรรม

นักเรียน G.5 เข้าค่ายพักแรม ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ณ อุทานแห่งชาติเขาใหญ่ โดยนักเรียนระดับชั้น G.5  มีจุดเน้นที่ฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี และสานสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน

เข้าค่ายพักแรม ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จ.นครราชสีมา ( G.6 )

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ณ สถานนีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช โดยนักเรียนระดับชั้น G.6  มีจุดเน้นที่ฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี และสานสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน

เข้าค่ายพักแรม ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก ( G.4 )

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก โดยนักเรียนระดับชั้น G.4  มีจุดเน้นที่การฝึกระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ กล้าแสดงออก การ…

Loy Krathong Festival ระดับชั้นอนุบาล

กิจกรรม “  Loy Krathong festival ” จัดเพื่อให้นักเรียน เรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำในวันลอยกระทง ซึ่งเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับน้ำที่สำคัญของไทย และเรียนรู…

Loy Krathong Festival ระดับชั้นประถมศึกษา

Loy Krathong Festival ระดับชั้นประถมศึกษา กิจกรรม จัดเพื่อให้นักเรียน เรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำในวันลอยกระทง ซึ่งเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับน้ำที่สำคัญขอ…

Animal day

สัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่อาศัยอยู่บนโลก  แบ่งตามที่อยู่อาศัย ได้แก่  สัตว์บก และสัตว์น้ำ  ประโยชน์ของสัตว์ คือใช้เป็นอาหาร,ใช้แรงงาน, เลี้ยงไว้…

Halloween day

กลางวันและกลางคืนเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ  เกิดจากโลกหมุนรอบตัวเอง และรอบดวงอาทิตย์ เมื่อโลกด้านใดด้านหนึ่งหันเข้าหาดวงอาทิตย์ โลกด้านนั้นจะสว่างจึงเป็น…

Maths Day ( คณิตคิดสนุก )

คณิตคิดสนุก  ในชีวิตประจำวัน และสิ่งต่างๆ รอบตัวเราเกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ทั้งสิ้น เช่น รูปร่างต่างๆ ขนาด จำนวน และตัวเลข    Friday  Activity   จัดกิจ…

กิจกรรม “ My Community ”

กิจกรรม “ My Community ” เพื่อให้นักเรียน เรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญ การปฏิบัติตนในการใช้บริการจากสถานที่ต่างๆ ในชุมชน และคำศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรม

กิจกรรม “Diseases Carrier”

กิจกรรม “Diseases Carrier” เพื่อให้นักเรียน เรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค และคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart