กิจกรรม

Science Day

กิจกรรม  “Science  Day 1” เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ผ่านกิจกรรมการทดลอง

ARMY DAY

กิจกรรม  “ Army Day ”  เพื่อให้นักเรียน เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ กองทัพไทย, ฝึกระเบียบวินัย และทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ผ่านฐานกิจกรรมที่สนุกสนา…

Thai Game Day

กิจกรรม  “ Thai Game Day ”  เพื่อให้นักเรียน เรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนเป็นเพื่อนที่ดี, การทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อน และคำศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมกา…

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart