กิจกรรม

Christmas Day

กิจกรรม  “ Christmas Day ”  เพื่อให้นักเรียน เรียนรู้เกี่ยวกับสภาพอากาศ  การปฏิบัติตนในฤดูหนาว  กิจกรรมที่ทำในวันคริสต์มาส และคำศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านการ…

นักเรียน G.3 ทัศนศึกษา ณ แหล่งการเรียนรู้ รร.เอกบูรพา วิเทศศึกษา จ.พระนครศรีอยุธยา

นักเรียน G.3 ทัศนศึกษา ณ แหล่งการเรียนรู้ รร.เอกบูรพา วิเทศศึกษา จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของอาชีพชาวนา ร…

นักเรียน G.5 เข้าค่ายพักแรม ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ณ อุทานแห่งชาติเขาใหญ่ โดยนักเรียนระดับชั้น G.5  มีจุดเน้นที่ฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี และสานสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน

เข้าค่ายพักแรม ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จ.นครราชสีมา ( G.6 )

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ณ สถานนีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช โดยนักเรียนระดับชั้น G.6  มีจุดเน้นที่ฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี และสานสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน

My Home (บ้าน)

บ้านเป็นที่อยู่อาศัยของสมาชิกในครอบครัว ซึ่งบ้านแต่ละหลังจะประกอบด้วย ตัวบ้าน หลังคา ประตู หน้าต่าง  และห้องต่างๆ  ภายในบ้าน  เช่น   ห้องนอน  ห้องน้ำ …

เข้าค่ายพักแรม ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก ( G.4 )

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก โดยนักเรียนระดับชั้น G.4  มีจุดเน้นที่การฝึกระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ กล้าแสดงออก การ…

Healthy Food Day (อาหารดีมีประโยชน์)

โดยทั่วไปอาหารจะช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโต และแข็งแรง  แต่มีอาหารบางชนิดที่ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น ลูกอม, น้ำอัดลม เป็นต้น ดังนั้น นักเรียนควรเลือ…

Loy Krathong Festival ระดับชั้นอนุบาล

กิจกรรม “  Loy Krathong festival ” จัดเพื่อให้นักเรียน เรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำในวันลอยกระทง ซึ่งเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับน้ำที่สำคัญของไทย และเรียนรู…

Loy Krathong Festival ระดับชั้นประถมศึกษา

Loy Krathong Festival ระดับชั้นประถมศึกษา กิจกรรม จัดเพื่อให้นักเรียน เรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำในวันลอยกระทง ซึ่งเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับน้ำที่สำคัญขอ…

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart