รายการหลักColor Day

สีมีมากมาย เช่น สีแดง, สีน้ำเงิน, สีเหลือง แต่ละสีสื่อความรู้สึกที่แตกต่างกัน
เราสามารถพบเห็นสีสันต่างๆ มากมายในชีวิตประจำวัน สีสันทำให้โลกสดใส
กิจกรรม  Color day” จัดเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสีต่างๆ และได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน
ภาพบรรยากาศโรงเรียน

คนเก่งของเรา