สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช

สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช

วันที่ 16 – 18  ตุลาคม 2566 โรงเรียนเอกบูรพา วิเทศศึกษา  จัดกิจกรรมค่าย ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช Sakaerat Environmental Research Station (SERS) อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ธรรมชาติเชิงนิเวศ ตระหนักและเห็นคุณค่าในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart