เข้าค่ายพักแรม ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จ.นครราชสีมา ( G.6 )

เข้าค่ายพักแรม ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จ.นครราชสีมา ( G.6 )

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ณ สถานนีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช โดยนักเรียนระดับชั้น G.6  มีจุดเน้นที่ฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี และสานสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart