admin

My Body

กิจกรรม  “My body” เพื่อแนะนำให้นักเรียนรู้จักชื่อของอวัยวะ หน้าที่ และวิธีการดูแลรักษาอวัยวะ พร้อมทั้งเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

Welcome back to school

กิจกรรมในสัปดาห์ที่ 1 นักเรียนจะเยี่ยมชม และเรียนรู้ความสำคัญของสถานที่, ห้องปฏิบัติงานต่าง ๆ และทำความรู้จักกับบุคคลในโรงเรียน  

ตารางเรียนแบบแบ่งกลุ่มเรียน วันที่ 29 มี.ค. – 3 เม.ย. 2564

  กลุ่มที่ 1   ระดับชั้นอนุบาล K.1 K.2 K.3   ระดับชั้นประถม G.1/1 G.1/2 G.1/3 G.1/4 G.1/5 G.2/1 G.2/2 G.2/3 G.2/4 G.2/5 G.2/6 G.3/1 G.3…

รายชื่อนักเรียน ตามกลุ่มสลับวันเรียน

กลุ่มที่ 1 ระดับชั้นอนุบาล K.1 K.2 K.3   ระดับชั้นประถม G.1 G.2 G.3 G.4 G.5 G.6   กลุ่มที่ 2 ระดับชั้นอนุบาล K.1 K.2 K.3   ระดับชั้นประ…

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart