admin

Rainy season

กิจกรรม “Rainy Season” เพื่อให้นักเรียน เรียนรู้เกี่ยวกับสภาพอากาศ, อุปกรณ์ป้องกันฝน, สัตว์ต่างๆ ที่พบมากในฤดูฝน และคำศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรม

Nature Day 1

กิจกรรม “Nature Day 1” เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการดูแล การอนุรักษ์ต้นไม้ และคำศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมการสำรวจต้นไม้ ดอกไม้ ในบริเวณโรงเ…

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart