admin

Science Day

กิจกรรม  “Science  Day 1” เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ผ่านกิจกรรมการทดลอง

โรงเรียน เอกบูรพา วิเทศศึกษา ผ่านการประเมินมาตรการป้องกัน COVID 19

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เจ้าหน้าที่ จากกระทรวงสาธารณสุข เจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่ทหาร เจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่เทศกิจ ได้มาตรวจ ม…

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart