admin

นักเรียน G.5 เข้าค่ายพักแรม ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ณ อุทานแห่งชาติเขาใหญ่ โดยนักเรียนระดับชั้น G.5  มีจุดเน้นที่ฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี และสานสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน

เข้าค่ายพักแรม ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จ.นครราชสีมา ( G.6 )

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ณ สถานนีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช โดยนักเรียนระดับชั้น G.6  มีจุดเน้นที่ฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี และสานสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน

My Home (บ้าน)

บ้านเป็นที่อยู่อาศัยของสมาชิกในครอบครัว ซึ่งบ้านแต่ละหลังจะประกอบด้วย ตัวบ้าน หลังคา ประตู หน้าต่าง  และห้องต่างๆ  ภายในบ้าน  เช่น   ห้องนอน  ห้องน้ำ …

รายละเอียดเนื้อหาการสอบกลางภาค 2 ปีการศึกษา 2562

รายละเอียดเนื้อหาการสอบกลางภาค 2 ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นอนุบาล K.1 K.2 K.3   ระดับชั้นประถมศึกษา G.1 G.2 G.3 G.4 G.5 G.6  

เข้าค่ายพักแรม ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก ( G.4 )

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก โดยนักเรียนระดับชั้น G.4  มีจุดเน้นที่การฝึกระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ กล้าแสดงออก การ…

Healthy Food Day (อาหารดีมีประโยชน์)

โดยทั่วไปอาหารจะช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโต และแข็งแรง  แต่มีอาหารบางชนิดที่ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น ลูกอม, น้ำอัดลม เป็นต้น ดังนั้น นักเรียนควรเลือ…

Loy Krathong Festival ระดับชั้นอนุบาล

กิจกรรม “  Loy Krathong festival ” จัดเพื่อให้นักเรียน เรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำในวันลอยกระทง ซึ่งเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับน้ำที่สำคัญของไทย และเรียนรู…

Loy Krathong Festival ระดับชั้นประถมศึกษา

Loy Krathong Festival ระดับชั้นประถมศึกษา กิจกรรม จัดเพื่อให้นักเรียน เรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำในวันลอยกระทง ซึ่งเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับน้ำที่สำคัญขอ…

Animal day

สัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่อาศัยอยู่บนโลก  แบ่งตามที่อยู่อาศัย ได้แก่  สัตว์บก และสัตว์น้ำ  ประโยชน์ของสัตว์ คือใช้เป็นอาหาร,ใช้แรงงาน, เลี้ยงไว้…

Halloween day

กลางวันและกลางคืนเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ  เกิดจากโลกหมุนรอบตัวเอง และรอบดวงอาทิตย์ เมื่อโลกด้านใดด้านหนึ่งหันเข้าหาดวงอาทิตย์ โลกด้านนั้นจะสว่างจึงเป็น…

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart