ข่าวประชาสัมพันธ์

Bug day

แมลงเป็นสัตว์ขนาดเล็ก มี 6 ขา ร่างกายแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ หัว อก และท้อง แมลงส่วนใหญ่จะมีหนวด 2 เส้น ปีก 4 ปีก และเกิดจากไข่ เช่น แมลงวัน, แมลงปอ เป…

Safety Day

กิจกรรม  “Safety Day” เพื่อให้นักเรียน เรียนรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น ผ่านกิจกรรม และสอดแทรกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

My Community

กิจกรรม “ My Community  ”  เพื่อให้นักเรียน เรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญ การปฏิบัติตนในการใช้บริการจากสถานที่ต่างๆในชุมชน และคำศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรร…

Superhero

กิจกรรม “Superhero” เพื่อให้นักเรียนได้ทดลองปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเอง, ทดสอบสมรรถภาพในการทำงานของกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ของร่างกาย และเรียนรู้คำศัพท์…

Cleanliness Day

สุขนิสัยที่ดี ได้แก่ การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ การรักษาความสะอาดของร่างกาย และเครื่องแต่งกาย การพักผ่อน นอนหลับ การออกกำลังกาย การขับถ่าย และการใ…

My Body

ร่างกายของเราประกอบไปด้วยอวัยวะต่างๆ ซึ่งมีหน้าที่แตกต่างกัน เช่น ตา มีไว้ดู, หู มีไว้ฟังเสียง, จมูก มีไว้หายใจ และ ดมกลิ่น เราต้องรู้จักดูแลรักษาความ…

ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET G.6 ปีการศึกษา 2565

ภาษาอังกฤษ 100 เต็ม 100   คณิตศาสตร์ 100 เต็ม 100 ยอดเยี่ยม ภาษาอังกฤษ   ยอดเยี่ยม คณิตศาสตร์ 65 ยอดเยี่ยม ภาษาไทย ยอดเยี่ยม วิทยาศาสตร์

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart