My Community

กิจกรรม “ My Community  ”  เพื่อให้นักเรียน เรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญ การปฏิบัติตนในการใช้บริการจากสถานที่ต่างๆในชุมชน และคำศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรม

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart