Safety Day

กิจกรรม  Safety Day” เพื่อให้นักเรียน เรียนรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น ผ่านกิจกรรม และสอดแทรกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart