Toys & Things Day

Toys & Things Day

ของเล่น และของใช้มีมากมายหลายชนิด แต่ละชนิด มีวิธีการเล่น และการใช้งานที่แตกต่างกัน ถ้านำไปเล่นหรือใช้ผิดวิธีอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ และเมื่อเล่น หรือใช้งานเสร็จแล้ว ต้องเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย

Friday   Activity  จัดกิจกรรม Toys & Things Day” เพื่อให้นักเรียน เรียนรู้เกี่ยวกับของเล่น ของใช้ วิธีการเล่น/ ใช้ การเก็บรักษา และคำศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรม

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart