โรงเรียน เอกบูรพา วิเทศศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • กิจกรรม

  • ชมการแข่งขัน THAILAND LPGA MASTER 2015
   ทางโรงเรียน เอกบูรพา วิเทศศึกษา ได้เล็งเห็นความสำคัญของกีฬากอล์ฟในภาคปฏิบัติ เพื่อให้มีประสบการณ์ตรงในการชมการแข่งขัน THAILAND LPGA MASTER
  • มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้
   โรงเรียน เอกบูรพา วิเทศศึกษา จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรการเรียนการสอน ให้กับนักเรียน ระดับชั้น G.6
  • องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
   โรงเรียน เอกบูรพา วิเทศศึกษา นำนักเรียนระดับชั้น G.5 ไปศึกษาและเยี่ยมชม องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
  • Fashion Day
   แฟชั่น ( Fashion ) หมายถึง สมัยนิยม หรือวิธีการที่นิยมกันทั่วไปในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
  • Communication & Transportation Day
   การสื่อสาร หมายถึง การถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก ความต้องการ จากฝ่ายหนึ่งไปสู่อีกฝ่ายหนึ่ง โดยผ่านทางเครื่องมือ ที่ช่วยในการสื่อสาร เช่น วิทยุ จดหมาย โทรศัพท์ โทรทัศน์
  • Diseases carrier Day
   สัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคมาสู่คนนั้นมีหลายชนิด แต่ละชนิดจะนำโรคที่แตกต่างกันออกไป ล้วนแล้วแต่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของคน
  • Amazing Thailand
   ประเทศไทย แบ่งออกเป็น 6 ภาค คือ ภาคเหนือ, ภาคกลาง, ภาคอีสาน ( ตะวันออกเฉียงเหนือ ), ภาคตะวันออก, ภาคตะวันตก และภาคใต้ โดยแต่ละภาคจะมีภาษา และวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน
  • Family Day
   ครอบครัว คือ กลุ่มบุคคลที่อยู่ร่วมกันด้วยความรักและความผูกพัน สมาชิกในครอบครัวจะประกอบด้วย พ่อ แม่ ลูก และในบางครอบครัวจะมี ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้า อา พี่ น้อง อยู่ในครอบครัวด้วย
  • Candle Making Day
   วันอาสาฬหบูชา เป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์ครั้งแรกในโลก คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์
  • Fruits & Vegetables Day
   ผัก และผลไม้ มีหลายชนิด เช่น แครอท, แตงกวา, เงาะ, มะม่วง, ขนุน, กล้วย, ทุเรียน ฯลฯ ผัก และผลไม้จะมีวิตามิน ทำให้ผิวสวย, ช่วยในการขับถ่าย, ทำให้ร่างกายแข็งแรง
  • Science Day
   สาร หมายถึง สิ่งต่างๆ รอบตัวเราที่มีตัวตน มีมวลหรือน้ำหนัก ต้องการที่อยู่และสามารถสัมผัสได้ เช่น ดิน หิน อากาศ พืช และสัตว์
  • อาเซียน ( ASEAN ) เป็นการรวมกลุ่มของประเทศที่อยู่ใกล้เคียงกัน 10 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ ไทย บรูไน เวียดนาม ลาว พม่า และกัมพูชา
  • My Community Day
   ชุมชน คือ สถานที่ ซึ่งมีกลุ่มคนอยู่รวมกัน และสมาชิก ทุกคนให้ความสนใจในเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนนั้นร่วมกัน ในชุมชนมีสถานที่สำคัญหลายแห่ง เช่น โรงเรียน, วัด, โรงพยาบาล, สถานีตำรวจ, ตลาด
  • Animal Day
   กิจกรรม “Animal Day” เป็นกิจกรรมที่ให้ เรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ต่างๆ
   และคำศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรม
  • Safety Day
   กิจกรรม Safety Day นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น ผ่านกิจกรรม และสอดแทรกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
  • พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2558
   โรงเรียน เอกบูรพา วิเทศศึกษา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 18 มิถุนายน 2558 ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความเคารพ และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคุณครู
  • ผสมเทียมพันธุ์ปลาดุก
   นักเรียนชั้น G.4 ได้ทำการผสมเทียมพันธุ์ปลาดุกในวิชาวิทยาศาสตร์ ซึ่งนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงกันทุกคน
  • Nature Day
   ต้นไม้ เป็นสิ่งมีชีวิต ที่มีหลายชนิด แต่ละชนิดมีชื่อ และลักษณะแตกต่างกัน นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการดูแล การอนุรักษ์ต้นไม้ และคำศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมการสำรวจต้นไม้ ดอกไม้ ในบริเวณโรงเรียน
  • Toys & Things Day
   ของเล่น และของใช้มีมากมายหลายชนิด แต่ละชนิด มีวิธีการเล่น และการใช้งานที่แตกต่างกัน ถ้านำไปเล่นหรือใช้ผิดวิธีอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ และเมื่อเล่น หรือใช้งานเสร็จแล้ว ต้องเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย

  • Senses Day
   เรารับรู้สิ่งต่างๆ ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย
   กิจกรรม “Senses Day” นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ผ่านกิจกรรม
   พร้อมทั้งสอดแทรกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
  • My Body
   My Body เป็นกิจกรรม เพื่อแนะนำให้นักเรียนรู้จักชื่อของอวัยวะหน้าที่ และวิธีการดูแลรักษาอวัยวะ ของร่างกาย เช่น ตา มีไว้ดู, หู มีไว้ฟังเสียง, จมูก มีไว้หายใจ และดมกลิ่น เราต้องรู้จักดูแลรักษาความสะอาดร่างกายตนเอง
  • My School
   นักเรียนจะเยี่ยมชม และเรียนรู้ความสำคัญของสถานที่, ห้องปฏิบัติงานต่างๆ และทำความรู้จักกับบุคคลในโรงเรียน
  • International Course
   บรรยากาศเปิดเรียน International Course วันแรกเป็นอย่างไรมาชมกัน
  • กิจกรรม Color Day
   ในชีวิตประจำวัน เราสามารถพบเห็นสีสันต่างๆ มากมาย เช่น สีแดง, สีน้ำเงิน, สีเหลือง เป็นต้น ซึ่งแต่ละสีจะสื่อความรู้สึกที่แตกต่างกัน ดังนั้น สีสันจึงทำให้โลกสดใส
  • กิจกรรม Halloween Day
   กลางวันและกลางคืนเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ เกิดจากโลกหมุนรอบตัวเอง และรอบดวงอาทิตย์ เมื่อโลกด้านใดด้านหนึ่งหันเข้าหาดวงอาทิตย์ โลกด้านนั้นจะสว่าง จึงเป็นเวลากลางวัน และด้านที่อยู่ตรงข้ามก็จะมืด จึงเป็นเวลากลางคืน
  • กิจกรรม My Community Day
   ในชุมชนมีสถานที่สำคัญหลายแห่ง เช่น โรงเรียน, วัด, โรงพยาบาล, สถานีตำรวจ, ตลาด เพื่ออำนวยความสะดวก และดูแลความปลอดภัยให้แก่คนในชุมชน
  • กิจกรรม Vegetable & Fruit
   ผัก และผลไม้ มีหลายชนิดในผักและผลไม้จะมีวิตามิน ทำให้ผิวสวย, ช่วยในการขับถ่าย, ทำให้ร่างกายแข็งแรงดังนั้นเด็กๆ ควรรับประทานผัก และผลไม้ทุกวัน xx
  • กิจกรรม “ Science Day ”
   เป็นกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ โดยการสรุปบทเรียนเรื่อง สาร ของน้อง ๆ อนุบาล เพื่อหวังกระตุ้นให้เกิดกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์
  • Disease & Carrier Day
   สัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคมาสู่คนนั้นมีหลายชนิด แต่ละชนิดจะนำโรคที่แตกต่างกันออกไป ล้วนแล้วแต่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของคน
 • จดหมายถึงผู้ปกครอง

  1. เรื่อง เปลี่ยนแปลงสถานที่ทัศศึกษา (G.2) ( 21/4/2559 )
  2. EK. 14 /2559 เรื่อง ขออนุญาตินำนักเรียนศึกษานอกสถานที่ ณ สวนสัตว์ดุสิต (เขาดินวนา) (G.1)( 8/4/2559 )
  3. EK. 13 /2559 เรื่อง ขออนุญาตินำนักเรียนศึกษานอกสถานที่ ณ เมืองโปราณ (G.4-6 ) ( 18/4/2559 )
  4. EK. 12 /2559 เรื่อง ขออนุญาตินำนักเรียนศึกษานอกสถานที่ ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะแล บางแสน (G.2)( 8/4/2559 )
  5. EK. 11 /2559 เรื่อง ขออนุญาตินำนักเรียนศึกษานอกสถานที่ ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว (G.3) ( 8/4/2559 )
  6. EK. 8 /2559 เรื่อง ขออนุญาตินำนักเรียนศึกษานอกสถานที่ ณ พิพิธภัณฑ์เด็ก (K.2) ( 8/4/2559 )

Information

ปิดหน้าต่าง