โรงเรียน เอกบูรพา วิเทศศึกษา

  • Welcome Back To School
   กิจกรรมในสัปดาห์ที่ 1 นักเรียนจะเยี่ยมชม และเรียนรู้ความสำคัญของสถานที่, ห้องปฏิบัติงานต่างๆ และทำความรู้จักกับบุคคลในโรงเรียน
  • ประเพณีสงกรานต์ 2562
   ภาพบรรยากาศ ประเพณีสงกรานต์ 2562
  • Science Day 2
   กิจกรรม “Science Day 2” เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับ สิ่งมีชีวิต และสิ่งไม่มีชีวิต รวมทั้งคำศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านการทำกิจกรรม
  • Day & Night
   กิจกรรม “ Day & Night ” เพื่อให้นักเรียน เรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำในเวลากลางวัน - กลางคืน และคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
  • Christmas Day
   Christmas Day
  • Banana Day
   กิจกรรม “Banana Day” เพื่อให้นักเรียน เรียนรู้เกี่ยวกับกล้วยชนิดต่างๆ ประโยชน์ของกล้วย และคำศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรม
  • My Home
   “My Home” เพื่อให้นักเรียน ได้เรียนรู้เกี่ยวกับบ้าน การดูแลรักษา ตลอดจนการปฏิบัติตนต่อสมาชิกในครอบครัว และคำศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรม
  • Healthy Food Day
   กิจกรรม “Healthy Food Day” เพื่อให้นักเรียน เรียนรู้เกี่ยวกับอาหารหลัก 5 หมู่ ประโยชน์ของอาหาร และคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ผ่านการทำกิจกรรม
  • Loy Krathong Festival
   กิจกรรม “Loy Krathong Festival” เพื่อให้นักเรียน เรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำในวันลอยกระทง ซึ่งเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับน้ำที่สำคัญของไทย และเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรม
  • Fun with English
   กิจกรรม “English Day” เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมภาษาอังกฤษโดยเจ้าของภาษา
  • Transportation Day
   กิจกรรม “Transportation Day” เพื่อให้นักเรียน เรียนรู้เกี่ยวกับการสื่อสาร, การคมนาคมประเภทต่างๆ และคำศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรม
  • Animals Day
   กิจกรรม “Animals Day” เพื่อให้นักเรียน เรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ต่างๆ และคำศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรม
  • นักเรียนชั้นอนุบาลเดินศึกษาธรรมชาติ (Green Land)
   นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับการดูแล การอนุรักษ์ต้นไม้ และคำศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมการสำรวจต้นไม้ ดอกไม้ ในบริเวณโรงเรียน
  • กิจกรรมค่ายพักแรม นักเรียน G.6 ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จ.นครราชสีมา
   กิจกรรมค่ายพักแรม ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จ.นครราชสีมา
  • นักเรียน G.5 ศึกษานอกสถานที่ ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
   ศึกษานอกสถานที่ นักเรียน G.5 ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
  • Kitchen Day
   กิจกรรม Kitchen Day เพื่อให้นักเรียน เรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์,อุปกรณ์ และเครื่องปรุงในครัว และคำศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรม
  • Egg Day
   กิจกรรม “Egg Day” เพื่อให้นักเรียน เรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของไข่ และคำศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรม
  • Diseases Carrier
   กิจกรรม “Diseases Carrier” เพื่อให้นักเรียน เรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค และคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
  • Rainy Season
   กิจกรรม “Rainy Season” เพื่อให้นักเรียน เรียนรู้เกี่ยวกับสภาพอากาศ, อุปกรณ์ป้องกันฝน, สัตว์ต่างๆ ที่พบมากในฤดูฝน และคำศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรม
  • “Science Day 1”
   “Science Day 1” เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ผ่านกิจกรรมการทดลอง
  • กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถม
   กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถม
  • Family Day
   กิจกรรม “Family Day” เพื่อให้นักเรียน เรียนรู้เกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัว การปฏิบัติตนต่อสมาชิกในครอบครัว และคำศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรม
  • กิจกรรมทัศนศึกษา "ท้องถิ่นของเรา" ระดับชั้น G.4
   กิจกรรมทัศนศึกษา "ท้องถิ่นของเรา" ระดับชั้น G.4
  • Candle Making Day
   กิจกรรม “ Candle Making Day” เพื่อให้นักเรียน เรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา และคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
  • Thai Culture Day
   กิจกรรม “Thai Culture Day” เพื่อให้นักเรียน เรียนรู้เกี่ยวกับมารยาทไทย ผ่านกิจกรรม
  • My community
   กิจกรรมในสัปดาห์ที่ 10 “ My Community ” เพื่อให้นักเรียน เรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญ การปฏิบัติตนในการใช้บริการจากสถานที่ต่างๆ ในชุมชน และคำศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรม
  • ผ่าหัวใจหมู ของนักเรียนชั้น G.6
   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร "ผ่าหัวใจหมู" ของนักเรียน G.6
  • Nature Day
   กิจกรรมในสัปดาห์ที่ 9 “Nature Day 1” เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการดูแล การอนุรักษ์ต้นไม้ และคำศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมการสำรวจต้นไม้ ดอกไม้ ในบริเวณโรงเรียน
  • Amazing Thailand
   กิจกรรมในสัปดาห์ที่ 8 “Amazing Thailand” เพื่อให้นักเรียน เรียนรู้เกี่ยวกับภาษา และวัฒนธรรมของแต่ละภาคในประเทศไทย สอดแทรกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ผ่านการทำกิจกรรม
  • Colors Day
   กิจกรรมสัปดาห์ที่ 7 “Colors Day” เพื่อให้นักเรียน เรียนรู้เกี่ยวกับ ชื่อ – ประโยชน์ของสี และคำศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรม
  • Safety Day
   กิจกรรมสัปดาห์ที่ 6 “Safety Day” เพื่อให้นักเรียน เรียนรู้เกี่ยวกับ
   การป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น ผ่านกิจกรรม และสอดแทรกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
  • ไหว้ครูระดับอนุบาล
  • ผสมเทียมปลาดุก ของนักเรียนชั้น G.4
   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร "ผสมเทียมปลาดุก" ของนักเรียนชั้น G.4
  • กิจกรรมการปลูกถั่วงอก ของนักเรียนชั้น G.2
   กลุ่มสาระการียนรู้วิทยาศาสต์ จัดโครงการปลูกถั่วงอก ของนักเรียนชั้น G.2
  • "การเพาะพันธุ์ปลากัด" ของนักเรียน ชั้น G.3
   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้กิจกรรมเสริมหลักสูตร "การเพาะพันธุ์ปลากัด" ของนักเรียน ชั้น G.3
  • นักเรียน G.6 ทำน้ำหมักชีวภาพ
   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร น้ำหมักชีวภาพ ของนักเรียน G.6
  • Toys & Things Day
   กิจกรรม สัปดาห์ที่ 5 “Toys & Things Day” เพื่อให้นักเรียน เรียนรู้เกี่ยวกับของเล่น ของใช้ วิธีการเล่น/ ใช้ การเก็บรักษา และคำศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมเพื่อให้นักเรียน เรียนรู้เกี่ยวกับของเล่น ของใช้ วิธีการเล่น/ ใช้ การเก็บรักษา และคำศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรม
  • Super Hero
   กิจกรรมในสัปดาห์ที่ 4 “Superhero” เพื่อให้นักเรียนได้ทดลองปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเอง, ทดสอบสมรรถภาพในการทำงานของกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ของร่างกาย และเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
  • Cleanliness Day
   กิจกรรมในสัปดาห์ที่ 3 “Cleanliness Day” เพื่อให้นักเรียน เรียนรู้เกี่ยวกับสุขนิสัยที่ดี และคำศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรม
  • นักเรียน G.6 ผ่ากบ
   กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ผ่ากบ ของนักเรียน G.6
  • นักเรียน ชั้น G.5 เพาะเลี้ยงไส้เดือน
   การเพาะเลี้ยงไส้เดือนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาขั้นตอนการเลี้ยง วิธีเพาะเลี้ยงไส้เดือน และเป็นวิธีการกำจัดขยะที่เหลือจาการรับประทานอาหารในแต่ละวันได้ และยังสามารถนำความรู้ไปต่อยอดทำเป็นอาชีพในอนาคตได้
  • นักเรียน G.1 จับกบ ปลาไหล
   นักเรียน G.1 ได้สนุกกับการจับกบ จับปลาไหล ซึ่งเป็นกิจกรรมเสริมในวิชาวิทยาศาสตร์ นักเรียนได้ศึกษาระบบภายนอกของร่างกายของกบ และปลาไหล จากของจริง และได้ลงมือปฏิบัติจริง ยังสนุกสนานอีกด้วย
  • My Body
   กิจกรรมในสัปดาห์ที่ 2 “My body” เพื่อแนะนำให้นักเรียนรู้จักชื่อของอวัยวะ หน้าที่ และวิธีการดูแลรักษาอวัยวะ พร้อมทั้งเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
  • Welcome back to school
   กิจกรรมในสัปดาห์ที่ 1 นักเรียนเยี่ยมชม และเรียนรู้ความสำคัญของสถานที่, ห้องปฏิบัติงานต่างๆ และทำความรู้จักกับบุคคลในโรงเรียน

Information

ปิดหน้าต่าง