โรงเรียน เอกบูรพา วิเทศศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • Rainbow Show 59
   แฟชั่น ( Fashion ) หมายถึง สมัยนิยม หรือวิธีการที่นิยมกันทั่วไปในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เช่น การแต่งกาย, ทรงผม, การใช้ภาษา เด็กๆ ไม่ควรปฏิบัติตนตามแฟชั่น แต่ควรเลือกแต่งกาย และปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับวัย และกาลเทศะ
  • Diseases Carrier 59
   สัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคมาสู่คนนั้นมีหลายชนิด แต่ละชนิดจะนำโรคที่แตกต่างกันออกไป ล้วนแล้วแต่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของคน
  • Amazing Thailand 59
   เนื้อหา ประเทศไทย แบ่งออกเป็น 6 ภาค คือ ภาคเหนือ, ภาคกลาง, ภาคอีสาน, ภาคตะวันออก,ภาคตะวันตก และภาคใต้
  • Communication Day 59
   การสื่อสาร หมายถึง การถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก ความต้องการ จากฝ่ายหนึ่งไปสู่อีกฝ่ายหนึ่ง
  • Rainy Season 59
   ในฤดูฝนมีปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่สำคัญ เช่น ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า รุ้งกินน้ำ เป็นต้น สัตว์ที่พบมากในฤดูฝน เช่น กบ หอยทาก งู
  • Science Day 1
   สาร หมายถึง สิ่งต่างๆ รอบตัวเราที่มีตัวตน มีมวลหรือน้ำหนัก ต้องการที่อยู่และสามารถสัมผัสได้
  • Animal Day 59
   สัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่อาศัยอยู่บนโลก แบ่งตามที่อยู่อาศัย ได้แก่ สัตว์บก และสัตว์น้ำ
  • ASEAN 1
   อาเซียน ( ASEAN ) เป็นการรวมกลุ่มของประเทศที่อยู่ใกล้เคียงกัน 10 ประเทศ
  • Kitchen Day 59
   ห้องครัว คือ ห้องสำหรับประกอบอาหาร และเก็บอาหาร บางครอบครัว ห้องครัวยังเป็นพื้นที่สำหรับนั่งรับประทานอาหารและทำกิจกรรมร่วมกันอีกด้วย
  • My Community 59
   ชุมชน คือ สถานที่ ซึ่งมีกลุ่มคนอยู่รวมกัน และสมาชิก ทุกคนให้ความสนใจในเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนนั้นร่วมกัน
  • Safety Day 59
   อุบัติเหตุ คือ สิ่งที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดคิด และไม่รู้ล่วงหน้า
  • ผสมเทียมพันธุ์ปลาดุก 59
   นักเรียนชั้น G.4 ได้ทำการผสมเทียมพันธุ์ปลาดุกในวิชาวิทยาศาสตร์ ซึ่งนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงกันทุกคน
  • Thai Culture Day 59
   ประเทศไทยมีเอกลักษณ์ประจำชาติที่แตกต่างจากประเทศอื่น เช่น ธงชาติไทย เพลงชาติไทย ภาษาไทย นอกจากนี้ยังมีมารยาทไทยที่งดงาม เช่น การไหว้ คนไทยทุกคนจึงควรภูมิใจในเอกลักษณ์ของชาติไทย
  • Nature Day 59
   ต้นไม้ เป็นสิ่งมีชีวิต ที่มีหลายชนิด แต่ละชนิดมีชื่อ และลักษณะแตกต่างกัน ต้นไม้ส่วนใหญ่จะมีดอกไม้
   ซึ่งช่วยในการขยายพันธุ์ ทั้งยังให้ประโยชน์หลายๆอย่าง
  • ประกวดร้องเพลง พระคุณที่สาม
   ประกวดรองเพลงเนื่องในวันครู เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และส่งเสริมเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู
  • Cleanliness Day 59
   สุขนิสัยที่ดี ได้แก่ การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์การรักษาความสะอาดของร่างกายและเครื่องแต่งกาย
  • Superhero 59
   เด็กแต่ละช่วงวัย มีความสามารถในการทำสิ่งต่างๆได้มากน้อยต่างกัน ขึ้นอยู่กับพัฒนาการตามวัย และการได้ฝึกฝนทดลองทำสิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง
  • Toys & Things Day 59
   ของเล่น และของใช้มีมากมายหลายชนิด แต่ละชนิดมีวิธีการเล่น และการใช้งานที่แตกต่างกัน
  • My body 59
   ร่างกายของเราประกอบไปด้วยอวัยวะต่างๆ ซึ่งมีหน้าที่แตกต่างกัน
  • กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2559
   พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2559
   โรงเรียน เอกบูรพา วิเทศศึกษา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน 2559 ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความเคารพ และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคุณครู
  • ปลูกผักบุ้ง G.1
   นักเรียนชั้น G.1 ปลูกผักบุ้ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชาเรียนวิทยาศาสตร์
  • เลือกตั้งประธานนักเรียน 59
   กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็ก
  • กิจกรรมซ้อมหนีไฟ
   โครงการอบรมซ้อมหนีไฟ เพื่อมีวัตถุประสงค์ให้ นักเรียน และบุคลากร ได้มีความพร้อม เมื่อเกิดเหตุการณ์อัคคีภัย
  • My School 59
   นักเรียนจะเยี่ยมชม และเรียนรู้ความสำคัญของสถานที่, ห้องปฏิบัติงานต่างๆ และทำความรู้จักกับบุคคลในโรงเรียน
  • ชมการแข่งขัน THAILAND LPGA MASTER 2015
   ทางโรงเรียน เอกบูรพา วิเทศศึกษา ได้เล็งเห็นความสำคัญของกีฬากอล์ฟในภาคปฏิบัติ เพื่อให้มีประสบการณ์ตรงในการชมการแข่งขัน THAILAND LPGA MASTER
  • มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้
   โรงเรียน เอกบูรพา วิเทศศึกษา จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรการเรียนการสอน ให้กับนักเรียน ระดับชั้น G.6
  • องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
   โรงเรียน เอกบูรพา วิเทศศึกษา นำนักเรียนระดับชั้น G.5 ไปศึกษาและเยี่ยมชม องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
  • Fashion Day
   แฟชั่น ( Fashion ) หมายถึง สมัยนิยม หรือวิธีการที่นิยมกันทั่วไปในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
  • Communication & Transportation Day
   การสื่อสาร หมายถึง การถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก ความต้องการ จากฝ่ายหนึ่งไปสู่อีกฝ่ายหนึ่ง โดยผ่านทางเครื่องมือ ที่ช่วยในการสื่อสาร เช่น วิทยุ จดหมาย โทรศัพท์ โทรทัศน์
  • Family Day
   ครอบครัว คือ กลุ่มบุคคลที่อยู่ร่วมกันด้วยความรักและความผูกพัน สมาชิกในครอบครัวจะประกอบด้วย พ่อ แม่ ลูก และในบางครอบครัวจะมี ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้า อา พี่ น้อง อยู่ในครอบครัวด้วย
  • Candle Making Day
   วันอาสาฬหบูชา เป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์ครั้งแรกในโลก คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์
  • Fruits & Vegetables Day
   ผัก และผลไม้ มีหลายชนิด เช่น แครอท, แตงกวา, เงาะ, มะม่วง, ขนุน, กล้วย, ทุเรียน ฯลฯ ผัก และผลไม้จะมีวิตามิน ทำให้ผิวสวย, ช่วยในการขับถ่าย, ทำให้ร่างกายแข็งแรง
  • Science Day
   สาร หมายถึง สิ่งต่างๆ รอบตัวเราที่มีตัวตน มีมวลหรือน้ำหนัก ต้องการที่อยู่และสามารถสัมผัสได้ เช่น ดิน หิน อากาศ พืช และสัตว์
  • อาเซียน ( ASEAN ) เป็นการรวมกลุ่มของประเทศที่อยู่ใกล้เคียงกัน 10 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ ไทย บรูไน เวียดนาม ลาว พม่า และกัมพูชา
  1. EK. 1 /2560 เรื่อง ขออนุญาตนำนักเรียนศึกษานอกสถานที่ ( G.6 ) ( 5/1/60 )
  2. EK. 68 /2559 เรื่อง แจ้งกำหนดการ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 ( 30/11/59 )
  3. EK. 57 / 2559 เรื่อง ขออนุญาตนำนักเรียนศึกษานอกสถานที่ ( G.5 ) ( 25/10/59 )
  4. EK. 54 /2559 เรื่อง ขออนุญาตนำนักเรียนศึกษานอกสถานที่ ( G.3 ) ( 31/10/59 )
  5. EK. 53 /2559 เรื่อง ขออนุญาตนำนักเรียนศึกษานอกสถานที่ ( G.1 ) ( 31/10/59 )
  6. EK. 52 /2559 เรื่อง การจัดกิจกรรมเสริมหลังเลิกเรียน ( K.1 - K.3 ) ( 25/10/59 )
  7. EK. 51 /2559 เรื่อง การจัดกิจกรรมเสริมหลังเลิกเรียน ( G.1 - G.6 ) ( 25/10/59 )
  8. EK.46 /2559 เรื่อง กิจกรรม International Course ( 8/9/59 )
  9. EK. 44 /2559 เรื่อง ขออนุญาตนำนักเรียนศึกษานอกสถานที่ ( G.4 ) ( 22/8/59 )
  10. EK. 43 /2559 เรื่อง ขออนุญาตนำนักเรียนศึกษานอกสถานที่ ( G.5 ) ( 22/8/59 )
  11. EK. 31 /2559 เรื่อง ขออนุญาตนำนักเรียนศึกษานอกสถานที่ ( G.2 ) ( 25/7/59 )

Information

ปิดหน้าต่าง