โรงเรียน เอกบูรพา วิเทศศึกษา

  • Science Day 2
   กิจกรรม “Science Day 2” เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับ สิ่งมีชีวิต และสิ่งไม่มีชีวิต รวมทั้งคำศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านการทำกิจกรรม
  • Day & Night
   กิจกรรม “ Day & Night ” เพื่อให้นักเรียน เรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำในเวลากลางวัน - กลางคืน และคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
  • Christmas Day
   Christmas Day
  • Banana Day
   กิจกรรม “Banana Day” เพื่อให้นักเรียน เรียนรู้เกี่ยวกับกล้วยชนิดต่างๆ ประโยชน์ของกล้วย และคำศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรม
  • My Home
   “My Home” เพื่อให้นักเรียน ได้เรียนรู้เกี่ยวกับบ้าน การดูแลรักษา ตลอดจนการปฏิบัติตนต่อสมาชิกในครอบครัว และคำศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรม
  • Healthy Food Day
   กิจกรรม “Healthy Food Day” เพื่อให้นักเรียน เรียนรู้เกี่ยวกับอาหารหลัก 5 หมู่ ประโยชน์ของอาหาร และคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ผ่านการทำกิจกรรม
  • Loy Krathong Festival
   กิจกรรม “Loy Krathong Festival” เพื่อให้นักเรียน เรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำในวันลอยกระทง ซึ่งเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับน้ำที่สำคัญของไทย และเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรม
  • Fun with English
   กิจกรรม “English Day” เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมภาษาอังกฤษโดยเจ้าของภาษา
  • Transportation Day
   กิจกรรม “Transportation Day” เพื่อให้นักเรียน เรียนรู้เกี่ยวกับการสื่อสาร, การคมนาคมประเภทต่างๆ และคำศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรม
  • Animals Day
   กิจกรรม “Animals Day” เพื่อให้นักเรียน เรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ต่างๆ และคำศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรม
  • นักเรียนชั้นอนุบาลเดินศึกษาธรรมชาติ (Green Land)
   นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับการดูแล การอนุรักษ์ต้นไม้ และคำศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมการสำรวจต้นไม้ ดอกไม้ ในบริเวณโรงเรียน
  • กิจกรรมค่ายพักแรม นักเรียน G.6 ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จ.นครราชสีมา
   กิจกรรมค่ายพักแรม ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จ.นครราชสีมา
  • นักเรียน G.5 ศึกษานอกสถานที่ ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
   ศึกษานอกสถานที่ นักเรียน G.5 ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
  • Kitchen Day
   กิจกรรม Kitchen Day เพื่อให้นักเรียน เรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์,อุปกรณ์ และเครื่องปรุงในครัว และคำศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรม
  • Egg Day
   กิจกรรม “Egg Day” เพื่อให้นักเรียน เรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของไข่ และคำศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรม
  • Diseases Carrier
   กิจกรรม “Diseases Carrier” เพื่อให้นักเรียน เรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค และคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
  • Rainy Season
   กิจกรรม “Rainy Season” เพื่อให้นักเรียน เรียนรู้เกี่ยวกับสภาพอากาศ, อุปกรณ์ป้องกันฝน, สัตว์ต่างๆ ที่พบมากในฤดูฝน และคำศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรม
  • “Science Day 1”
   “Science Day 1” เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ผ่านกิจกรรมการทดลอง
  • กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถม
   กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถม
  • Family Day
   กิจกรรม “Family Day” เพื่อให้นักเรียน เรียนรู้เกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัว การปฏิบัติตนต่อสมาชิกในครอบครัว และคำศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรม
  • กิจกรรมทัศนศึกษา "ท้องถิ่นของเรา" ระดับชั้น G.4
   กิจกรรมทัศนศึกษา "ท้องถิ่นของเรา" ระดับชั้น G.4
  • Candle Making Day
   กิจกรรม “ Candle Making Day” เพื่อให้นักเรียน เรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา และคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
  • Thai Culture Day
   กิจกรรม “Thai Culture Day” เพื่อให้นักเรียน เรียนรู้เกี่ยวกับมารยาทไทย ผ่านกิจกรรม
  • My community
   กิจกรรมในสัปดาห์ที่ 10 “ My Community ” เพื่อให้นักเรียน เรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญ การปฏิบัติตนในการใช้บริการจากสถานที่ต่างๆ ในชุมชน และคำศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรม
  • ผ่าหัวใจหมู ของนักเรียนชั้น G.6
   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร "ผ่าหัวใจหมู" ของนักเรียน G.6
  • Nature Day
   กิจกรรมในสัปดาห์ที่ 9 “Nature Day 1” เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการดูแล การอนุรักษ์ต้นไม้ และคำศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมการสำรวจต้นไม้ ดอกไม้ ในบริเวณโรงเรียน
  • Amazing Thailand
   กิจกรรมในสัปดาห์ที่ 8 “Amazing Thailand” เพื่อให้นักเรียน เรียนรู้เกี่ยวกับภาษา และวัฒนธรรมของแต่ละภาคในประเทศไทย สอดแทรกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ผ่านการทำกิจกรรม
  • Colors Day
   กิจกรรมสัปดาห์ที่ 7 “Colors Day” เพื่อให้นักเรียน เรียนรู้เกี่ยวกับ ชื่อ – ประโยชน์ของสี และคำศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรม
  • Safety Day
   กิจกรรมสัปดาห์ที่ 6 “Safety Day” เพื่อให้นักเรียน เรียนรู้เกี่ยวกับ
   การป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น ผ่านกิจกรรม และสอดแทรกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
  • ไหว้ครูระดับอนุบาล
  • ผสมเทียมปลาดุก ของนักเรียนชั้น G.4
   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร "ผสมเทียมปลาดุก" ของนักเรียนชั้น G.4
  • กิจกรรมการปลูกถั่วงอก ของนักเรียนชั้น G.2
   กลุ่มสาระการียนรู้วิทยาศาสต์ จัดโครงการปลูกถั่วงอก ของนักเรียนชั้น G.2
  • "การเพาะพันธุ์ปลากัด" ของนักเรียน ชั้น G.3
   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้กิจกรรมเสริมหลักสูตร "การเพาะพันธุ์ปลากัด" ของนักเรียน ชั้น G.3
  • นักเรียน G.6 ทำน้ำหมักชีวภาพ
   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร น้ำหมักชีวภาพ ของนักเรียน G.6
  • Toys & Things Day
   กิจกรรม สัปดาห์ที่ 5 “Toys & Things Day” เพื่อให้นักเรียน เรียนรู้เกี่ยวกับของเล่น ของใช้ วิธีการเล่น/ ใช้ การเก็บรักษา และคำศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมเพื่อให้นักเรียน เรียนรู้เกี่ยวกับของเล่น ของใช้ วิธีการเล่น/ ใช้ การเก็บรักษา และคำศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรม
  • Super Hero
   กิจกรรมในสัปดาห์ที่ 4 “Superhero” เพื่อให้นักเรียนได้ทดลองปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเอง, ทดสอบสมรรถภาพในการทำงานของกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ของร่างกาย และเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
  • Cleanliness Day
   กิจกรรมในสัปดาห์ที่ 3 “Cleanliness Day” เพื่อให้นักเรียน เรียนรู้เกี่ยวกับสุขนิสัยที่ดี และคำศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรม
  • นักเรียน G.6 ผ่ากบ
   กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ผ่ากบ ของนักเรียน G.6
  • นักเรียน ชั้น G.5 เพาะเลี้ยงไส้เดือน
   การเพาะเลี้ยงไส้เดือนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาขั้นตอนการเลี้ยง วิธีเพาะเลี้ยงไส้เดือน และเป็นวิธีการกำจัดขยะที่เหลือจาการรับประทานอาหารในแต่ละวันได้ และยังสามารถนำความรู้ไปต่อยอดทำเป็นอาชีพในอนาคตได้
  • นักเรียน G.1 จับกบ ปลาไหล
   นักเรียน G.1 ได้สนุกกับการจับกบ จับปลาไหล ซึ่งเป็นกิจกรรมเสริมในวิชาวิทยาศาสตร์ นักเรียนได้ศึกษาระบบภายนอกของร่างกายของกบ และปลาไหล จากของจริง และได้ลงมือปฏิบัติจริง ยังสนุกสนานอีกด้วย
  • My Body
   กิจกรรมในสัปดาห์ที่ 2 “My body” เพื่อแนะนำให้นักเรียนรู้จักชื่อของอวัยวะ หน้าที่ และวิธีการดูแลรักษาอวัยวะ พร้อมทั้งเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
  • Welcome back to school
   กิจกรรมในสัปดาห์ที่ 1 นักเรียนเยี่ยมชม และเรียนรู้ความสำคัญของสถานที่, ห้องปฏิบัติงานต่างๆ และทำความรู้จักกับบุคคลในโรงเรียน
  • International Course & Summer Course 2018
   ประมวลภาพกิจกรรม International Course & Summer Course 2018
  • Healthy Food Day
   โดยทั่วไปอาหารจะช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโต และแข็งแรง แต่มีอาหารบางชนิดที่ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น ลูกอม, น้ำอัดลม ดังนั้น นักเรียนควรเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อตนเอง
  • Day & Night
   กลางวันและกลางคืนเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ เกิดจากโลกหมุนรอบตัวเอง และรอบดวงอาทิตย์ เมื่อโลกด้านใดด้านหนึ่งหันเข้าหาดวงอาทิตย์ โลกด้านนั้นจะสว่าง จึงเป็นเวลากลางวัน และด้านที่อยู่ตรงข้ามก็จะมืด จึงเป็นเวลากลางคืน
  • Thai Game Day
   เพื่อนมีความสำคัญต่อทุกคน เพราะเพื่อนทำให้เราไม่รู้สึกเหงา มีคนเล่นด้วยและมีความสุข ดังนั้นเราควรรู้จักการปฏิบัติตนในการเป็นเพื่อนที่น่ารัก รู้จักจดจำชื่อ ลักษณะของเพื่อนให้ได้ และต้องมีน้ำใจ รู้จักแบ่งปัน
  • Science Day 2
   กิจกรรม “Science Day 2” เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับ สิ่งมีชีวิต และสิ่งไม่มีชีวิต รวมทั้งคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
  • Golf Day
   กีฬา มีหลายชนิด ทั้งประเภทเดี่ยว และประเภททีม เช่น กอล์ฟ, ว่ายน้ำ, ชกมวย, ฟุตบอล เป็นต้น การเล่นกีฬาทำให้ร่างกายแข็งแรง ในการแข่งขันกีฬา เราต้องมีน้ำใจนักกีฬา คือ รู้แพ้ รู้ชนะ
   รู้อภัย
  • Colors Day
   ในชีวิตประจำวัน เราสามารถพบเห็นสีสันต่างๆ มากมาย เช่น สีแดง, สีน้ำเงิน, สีเหลือง เป็นต้น ซึ่งแต่ละสีจะสื่อความรู้สึกที่แตกต่างกัน ดังนั้น สีสันจึงทำให้โลกสดใส
  • Animals Day
   สัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่อาศัยอยู่บนโลก แบ่งตามที่อยู่อาศัย ได้แก่ สัตว์บก และสัตว์น้ำ ประโยชน์ของสัตว์ คือใช้เป็นอาหาร,ใช้แรงงาน, เลี้ยงไว้ดูเล่น
  • English Day
   ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล ที่ผู้คนทั่วโลกใช้เป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสาร เราควรเรียนรู้และให้ความสำคัญกับการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการสื่อสาร และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตประจำวัน
  • Loy Krathong Day
   กิจกรรม วันลอยกระทง ซึ่งเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับน้ำที่สำคัญของไทย นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่เกี่ยวข้องกับวันลอยกระทง ผ่านกิจกรรม
  • Communication Day
   การสื่อสาร หมายถึง การถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก ความต้องการ จากฝ่ายหนึ่งไปสู่อีกฝ่ายหนึ่ง โดยผ่านเครื่องมือที่ช่วยในการสื่อสาร เช่น วิทยุ จดหมาย โทรศัพท์ กิจกรรม “Communication Day ” เป็นกิจกรรมให้นักเรียน เรียนรู้เกี่ยวกับการสื่อสาร, การคมนาคมประเภทต่างๆ และคำศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรม
  • Egg Day
   กิจกรรม Egg Day เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียน เรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของไข่ และคำศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรม
  • G.6 ทำปุ๋ยหมักชีวภาพ จากเปลือกสับปะรด ( EM )
   กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักเรียนชั้น ป.6 การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ จากเปลือกสับปะรด ( EM ) กิจกรรมจะเป็นอย่างไร เรามีภาพมาให้ชม
  • Diseases Carrier
   สัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคมาสู่คนนั้นมีหลายชนิด แต่ละชนิดจะนำโรคที่แตกต่างกันออกไป ล้วนแล้วแต่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของคน
  • Rainy Season
   กิจกรรม Rainy Season นักเรียนได้ เรียนรู้เกี่ยวกับสภาพอากาศ, อุปกรณ์ป้องกันฝน, สัตว์ต่างๆ ที่พบมากในฤดูฝน และคำศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรม
  • Science Day 1
   กิจกรรม “Science Day 1” เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ผ่านกิจกรรมการทดลอง
  • Family Day
   สมาชิกในครอบครัวจะประกอบด้วย พ่อ แม่ ลูก และในบางครอบครัวจะมี ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้า อา พี่ น้อง อยู่ในครอบครัวด้วย ดังนั้นสมาชิกทุกคนในครอบครัวจะต้องช่วยเหลือ ดูแล ให้ความรัก ความอบอุ่น ความห่วงใยแก่กันและกัน รวมทั้งต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ได้ตกลงร่วมกันไว้
  • ฺีBug Day
   แมลงเป็นสัตว์ขนาดเล็ก มี 6 ขา ร่างกายแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ หัว อก และท้อง แมลงส่วนใหญ่จะมีหนวด 2 เส้น ปีก 4 ปีก
  • Thai Culture Day
   ประเทศไทยมีเอกลักษณ์ประจำชาติที่แตกต่างจากประเทศอื่น เช่น ธงชาติไทย เพลงชาติไทย ภาษาไทย นอกจากนี้ยังมีมารยาทไทยที่งดงาม เช่น การไหว้ คนไทยทุกคนจึงควรภูมิใจในเอกลักษณ์ของชาติไทย

  • My Community
   กิจกรรม “ My Community ” เป็นกิจกรรมเพื่อให้นักเรียน เรียนรู้เกี่ยวกับ การปฏิบัติตนในการใช้บริการจากสถานที่ต่างๆ ในชุมชน และได้เรียนรู้ คำศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรม
  • Nature Day
   กิจกรรม Nature Day เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการดูแล การอนุรักษ์ต้นไม้ และคำศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมการสำรวจต้นไม้ ดอกไม้ ในบริเวณโรงเรียน
  • Candle Making Day
   วันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เด็กๆ ควรมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น การทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ฟังธรรม เวียนเทียนที่วัด
  • Amazing Thailand
   กิจกรรม “ Amazing Thailand ” นักเรียน เรียนรู้เกี่ยวกับภาษา และวัฒนธรรมของแต่ละภาคในประเทศไทย สอดแทรกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ผ่านการทำกิจกรรม
  • Milk Day
   Milk day เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนรู้จักแหล่งที่มาของนมและประโยชน์ของนม พร้อมทั้งเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
  • Safety Day
   กิจกรรม “Safety Day” นักเรียน เรียนรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น ผ่านกิจกรรม และสอดแทรกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
  • Superhero
   เด็กแต่ละช่วงวัย มีความสามารถในการทำสิ่งต่างๆได้มากน้อยต่างกัน ขึ้นอยู่กับพัฒนาการตามวัย และการได้ฝึกฝนทดลองทำสิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง
  • ผ่ากบ
   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ผ่ากบ ของนักเรียนชั้น G.6 เพื่อให้นักเรียน ศึกษาระบบอวัยวะภายในและภายนอก ของร่างกายจากของจริง ลงมือปฏิบัติจริง สาเหตุที่ใช้กบ เพราะกบเป็นสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง เหมือนกับคนนั่นเอง
  • สนุกสนานกับ จับกบ จับปลาไหล
   นักเรียน G.1 ได้สนุกกับการจับกบ จับปลาไหล ซึ่งเป็นกิจกรรมเสริมในวิชาวิทยาศาสตร์ นักเรียนได้ศึกษาระบบภายนอกของร่างกายของกบ และปลาไหล จากของจริง และได้ลงมือปฏิบัติจริง ยังสนุกสนานอีกด้วย
  • Cleanliness Day
   สุขนิสัยที่ดี ได้แก่ การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ การรักษาความสะอาดของร่างกาย และเครื่องแต่งกาย การพักผ่อนอย่างเพียงพอ การออกกำลังกาย
  • My body
   ร่างกายของเราประกอบไปด้วยอวัยวะต่างๆ ซึ่งมีหน้าที่แตกต่างกัน เช่น ตา มีไว้ดู, หู มีไว้ฟังเสียง, จมูก มีไว้หายใจ และดมกลิ่น เราต้องรู้จักดูแลรักษาความสะอาดร่างกายตนเอง
  • การเพาะเลี้ยงไส้เดือน
   กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร " การเพาะเลี้ยงไส้เดือน " ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
  • Welcome back to school.
   เยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ ภายในโรงเรียน เป็นกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน ที่ครูจัดให้กับนักเรียน ได้ทำความรู้จัก กับสถานที่ต่างๆ ภายในโรงเรียน เช่น ห้องประชาสัมพันธุ์ ห้องวิทยาศาสตร์ และยังทำความรู้จักกับบุคคลในโรงเรียนอีกด้วย
  • Rainbow Show 59
   แฟชั่น ( Fashion ) หมายถึง สมัยนิยม หรือวิธีการที่นิยมกันทั่วไปในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เช่น การแต่งกาย, ทรงผม, การใช้ภาษา เด็กๆ ไม่ควรปฏิบัติตนตามแฟชั่น แต่ควรเลือกแต่งกาย และปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับวัย และกาลเทศะ
  • Diseases Carrier 59
   สัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคมาสู่คนนั้นมีหลายชนิด แต่ละชนิดจะนำโรคที่แตกต่างกันออกไป ล้วนแล้วแต่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของคน
  • Amazing Thailand 59
   เนื้อหา ประเทศไทย แบ่งออกเป็น 6 ภาค คือ ภาคเหนือ, ภาคกลาง, ภาคอีสาน, ภาคตะวันออก,ภาคตะวันตก และภาคใต้
  • Communication Day 59
   การสื่อสาร หมายถึง การถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก ความต้องการ จากฝ่ายหนึ่งไปสู่อีกฝ่ายหนึ่ง
  • Rainy Season 59
   ในฤดูฝนมีปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่สำคัญ เช่น ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า รุ้งกินน้ำ เป็นต้น สัตว์ที่พบมากในฤดูฝน เช่น กบ หอยทาก งู
  • Science Day 1
   สาร หมายถึง สิ่งต่างๆ รอบตัวเราที่มีตัวตน มีมวลหรือน้ำหนัก ต้องการที่อยู่และสามารถสัมผัสได้
  • Animal Day 59
   สัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่อาศัยอยู่บนโลก แบ่งตามที่อยู่อาศัย ได้แก่ สัตว์บก และสัตว์น้ำ
  • ASEAN 1
   อาเซียน ( ASEAN ) เป็นการรวมกลุ่มของประเทศที่อยู่ใกล้เคียงกัน 10 ประเทศ
  • Kitchen Day 59
   ห้องครัว คือ ห้องสำหรับประกอบอาหาร และเก็บอาหาร บางครอบครัว ห้องครัวยังเป็นพื้นที่สำหรับนั่งรับประทานอาหารและทำกิจกรรมร่วมกันอีกด้วย
  • My Community 59
   ชุมชน คือ สถานที่ ซึ่งมีกลุ่มคนอยู่รวมกัน และสมาชิก ทุกคนให้ความสนใจในเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนนั้นร่วมกัน
  • Safety Day 59
   อุบัติเหตุ คือ สิ่งที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดคิด และไม่รู้ล่วงหน้า
  • ผสมเทียมพันธุ์ปลาดุก 59
   นักเรียนชั้น G.4 ได้ทำการผสมเทียมพันธุ์ปลาดุกในวิชาวิทยาศาสตร์ ซึ่งนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงกันทุกคน
  • Thai Culture Day 59
   ประเทศไทยมีเอกลักษณ์ประจำชาติที่แตกต่างจากประเทศอื่น เช่น ธงชาติไทย เพลงชาติไทย ภาษาไทย นอกจากนี้ยังมีมารยาทไทยที่งดงาม เช่น การไหว้ คนไทยทุกคนจึงควรภูมิใจในเอกลักษณ์ของชาติไทย
  • Nature Day 59
   ต้นไม้ เป็นสิ่งมีชีวิต ที่มีหลายชนิด แต่ละชนิดมีชื่อ และลักษณะแตกต่างกัน ต้นไม้ส่วนใหญ่จะมีดอกไม้
   ซึ่งช่วยในการขยายพันธุ์ ทั้งยังให้ประโยชน์หลายๆอย่าง
  • ประกวดร้องเพลง พระคุณที่สาม
   ประกวดรองเพลงเนื่องในวันครู เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และส่งเสริมเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู
  • Cleanliness Day 59
   สุขนิสัยที่ดี ได้แก่ การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์การรักษาความสะอาดของร่างกายและเครื่องแต่งกาย
  • Superhero 59
   เด็กแต่ละช่วงวัย มีความสามารถในการทำสิ่งต่างๆได้มากน้อยต่างกัน ขึ้นอยู่กับพัฒนาการตามวัย และการได้ฝึกฝนทดลองทำสิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง
  • Toys & Things Day 59
   ของเล่น และของใช้มีมากมายหลายชนิด แต่ละชนิดมีวิธีการเล่น และการใช้งานที่แตกต่างกัน
  • My body 59
   ร่างกายของเราประกอบไปด้วยอวัยวะต่างๆ ซึ่งมีหน้าที่แตกต่างกัน
  • กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2559
   พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2559
   โรงเรียน เอกบูรพา วิเทศศึกษา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน 2559 ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความเคารพ และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคุณครู
  • ปลูกผักบุ้ง G.1
   นักเรียนชั้น G.1 ปลูกผักบุ้ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชาเรียนวิทยาศาสตร์
  • เลือกตั้งประธานนักเรียน 59
   กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็ก
  • กิจกรรมซ้อมหนีไฟ
   โครงการอบรมซ้อมหนีไฟ เพื่อมีวัตถุประสงค์ให้ นักเรียน และบุคลากร ได้มีความพร้อม เมื่อเกิดเหตุการณ์อัคคีภัย
  • My School 59
   นักเรียนจะเยี่ยมชม และเรียนรู้ความสำคัญของสถานที่, ห้องปฏิบัติงานต่างๆ และทำความรู้จักกับบุคคลในโรงเรียน
  • ชมการแข่งขัน THAILAND LPGA MASTER 2015
   ทางโรงเรียน เอกบูรพา วิเทศศึกษา ได้เล็งเห็นความสำคัญของกีฬากอล์ฟในภาคปฏิบัติ เพื่อให้มีประสบการณ์ตรงในการชมการแข่งขัน THAILAND LPGA MASTER
  • มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้
   โรงเรียน เอกบูรพา วิเทศศึกษา จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรการเรียนการสอน ให้กับนักเรียน ระดับชั้น G.6
  • องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
   โรงเรียน เอกบูรพา วิเทศศึกษา นำนักเรียนระดับชั้น G.5 ไปศึกษาและเยี่ยมชม องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
  • Fashion Day
   แฟชั่น ( Fashion ) หมายถึง สมัยนิยม หรือวิธีการที่นิยมกันทั่วไปในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
  • Communication & Transportation Day
   การสื่อสาร หมายถึง การถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก ความต้องการ จากฝ่ายหนึ่งไปสู่อีกฝ่ายหนึ่ง โดยผ่านทางเครื่องมือ ที่ช่วยในการสื่อสาร เช่น วิทยุ จดหมาย โทรศัพท์ โทรทัศน์

Information

ปิดหน้าต่าง