My Body

กิจกรรม  My body” เพื่อแนะนำให้นักเรียนรู้จักชื่อของอวัยวะ หน้าที่ และวิธีการดูแลรักษาอวัยวะ พร้อมทั้งเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart